08-996-9970

פקס: 08-996-9971

רח' פינשטיין 14

מתתיהו, ישראל, 7191700

סל התרופות

 

י"ז בסיוון התשע"ט

   20   ביוני  2019

 

 

הנדון: שיתוף הציבור והמטופלים בתהליך עדכון סל שירותי הבריאות

 

רקע

אחת לשנה, ככל שנקבע ע"י ממשלת ישראל תקציב לצורך הוספת טכנולוגיות רפואיות חדשות לסל, ובהתאם לגובה התקציב שנקבע, מתווספים תכשירים ("תרופות") וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל השירותים בתהליך שנמשך לאורך השנה.

 

הגשת בקשות להכללת תכשירים וטכנולוגיות שאינן תכשירים מתאפשרת לכל גורם שהואציבורי או פרטי. לאחר ריכוז הפניות, מבוצע תהליך של איסוף נתונים והערכה מקצועית, המבוצע במשרד הבריאות עלידי האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, בסיוע גורמים מקצועיים נוספים במשרד הבריאות ומחוצה לו.

 

עבור כל בקשה מבוצעת הערכה טכנולוגית מקיפה הכוללת הערכה קלינית לגבי בטיחותה ויעילותה של הטכנולוגיה, הערכה אפידמיולוגית לגבי היקפי החולים והערכת צרכים, והערכה כספית לגבי עלות הכללתה של הטכנולוגיה בסל.

 

הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות )ועדת הסל) מקיימת את דיוניה בבקשות המוגשות לה, על יסוד החומר המקצועי שבפניה. במהלך דיוני הוועדה מתעמקים חברי הועדה בסוגיות השונות ובהיבטים השונים הכרוכים בכל טכנולוגיה, עד אשר מתגבשת החלטה לגבי אלו מבין הטכנולוגיות המועמדות יש להמליץ על הכללתן בסל.

 

מטרה:

הרחבת המידע המוצג בפני הועדה הציבורית כך שיכלול התייחסות מקיפה לגבי התועלות של כל טכנולוגיה רפואית מוצעת וזאת באמצעות שילוב, בין השאר, של הנתונים הקליניים המבוקרים כפי שפורסמו בספרות המקצועית, התייחסות המומחים לחשיבות ומקובלות הטיפול, ונקודת מבטו של המטופל שהתנסה במתן הטכנולוגיה.

 

טכנולוגיה רפואית מתייחסת לכל המפורטים להלןתכשירים (תרופות), אביזרים, גישות מניעתיות, אבחנתיות וטיפוליותכלליות וכירורגיות, וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול, פרוצדורות וציוד רפואי לשימושו של הפרט או תשתית למרכזים רפואיים (כולל מערכות מידע). נקודת מבטו של המטופל מתייחסת לניסיונו, צרכיו והעדפותיו, ותיתן מענה לגבי התועלת של הטכנולוגיה המוצעת שלא ניתנת לכימות מהספרות הקלינית, מחוות דעת המומחים ומניתוחי עלותתועלת כלכליים.

 

 

שיטת העבודה:

 

1.      באתר משרד הבריאות מפורסמת רשימת הבקשות )תכשירים וטכנולוגיות שאינן תכשירים) הצפויות לעלות לדיון במסגרת עדכון סל שירותי הבריאות לשנת התקציב הבאה (הבקשות כוללות הן הכללת תכשירים /טכנולוגיות חדשות, והן הרחבה של מסגרת ההכללה בסל של תכשירים / טכנולוגיות הכלולים בסל במסגרת מוגדרת).

 

2.      כל מטופל שיש לו ניסיון קליני עם תכשיר או טכנולוגיה שאיננה תכשיר, המוצעים להכללה בסל, יוכל לשלוח התייחסות בהתאם לפורמט הטופס המפורט להלן להורדה. )במידה ומדובר בתכשיר או טכנולוגיה לשימוש כרונייתקבלו התייחסויות של מטופלים עם ניסיון טיפולי של לפחות שלושה חודשים(.

 

3.      את ההתייחסויות ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

בדואר ישראל: האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות, רח' ירמיהו 39, ירושלים   9101002

בדואר אלקטרוני:  sal@moh.health.gov.il     בשליחת פקס למספר: 02-6474853

 

 יש לשלוח את ההתייחסויות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 10- בספטמבר 2019

 

4.      התייחסויות המטופלים יסקרו, יעובדו ויוצגו בפני הועדה הציבורית כחלק מחומר הרקע לדיוני הועדה.

 

5.      התייחסות המטופלים תבוצע בפורמט אחיד תוך מענה לכל הסוגיות שיפורטו להלן.

 

 

 

בכבוד רב,

מגר' טל מורגנשטיין

 

 

מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות

בסל הבריאות

  

                              האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות                                                                                                        NLHS (National List of Health Services) חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר                                                                                                                                     Assessment Division

 משרד הבריאות                                                                                                                                                                               ,MTIR Division

    רחוב ירמיהו 39 , ירושלים                                                                                                                                                                  Ministry of Health

                ת.ד. 1176 ירושלים     9101002                                                                                                                                   Yirmiyahu street 39 ,Jerusalem

                                        Sal@moh.gov.il                                                                                                                                                                                 P.O.B 1176 Jerusalem 9101002  

                         טל02-5080365   פקסSal@moh.gov.il                                                                                                                                                   02-6474853

  Tel: 02-5080365 Fax: 02-6474853

המידע והתכנים באתר נועדו להרחיב את דעת הקורא, ואינם מהווים חוות דעת רפואית או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא. כל חומר רפואי המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי יעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת ומאדם לאדם, על כן יש להיוועץ באופן אישי עם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מבעלי האתר כל אחריות.

דילוג לתוכן